O naší škole

 
Areál školy tvoří budovy A a B a dvůr mezi nimi. V
budově A je 7 kmenových  tříd a odborné učebny výpočetní techniky, fyziky, chemie, biologie a  také studovna. V budově B se nachází 1 kmenová třída, odborné učebny na výtvarnou a hudební výchovu,  knihovna a školní bufet. Výuka tělesné výchovy probíhá v místní sokolovně či hale a na venkovních hřištích.
Žáci jsou přijímáni na základně příjímacího řízení do osmiletého studia členěného na nižší gymnázium (prima,

sekunda, tercie, kvarta) a vyšší gymnázium (kvinta, sexta, septima, oktáva).  Studium je zakončeno maturitní zkouškou.V primě a sekundě je předepsáno 30 vyučovacích hodin týdně, vyšší ročníky mají 31 hodin týdně.
 
Historie gymnázia v datech
Gymnázium Frýdlant bylo založeno v roce 1947. Během více jak 60 let  existence prošla škola mnoha reorganizacemi, měnily se její názvy, zaváděly se a opět rušily různé vzdělávací soustavy. Škola se několikrát stěhovala, až  zakotvila v budově na ulici Mládeže 884. Ale vždy se maturovalo po čtyřech letech studia. Ve školním roce 1991/92 byli poprvé přijati první žáci do šestiletého gymnázia ve školním roce 1996/97 poprvé nastoupili studenti do  osmiletého cyklu.
prosinec
1947
zahájen provoz státního reálného gymnázia ve Frýdlantě v budově na Zámeckém
vrchu čp. 3 (v současnost střední zemědělská škola a obchodní akademie)
1948 reorganizace  na čtyřleté reálné gymnázium
1951 první absolventi gymnázia
1953 spojení  tříd gymnázia a osmileté školy v jedenáctiletou střední školu – přestěhování do nově postavené budovy v Purkyňově ulici čp. 510
1960 reorganizace gymnázia a osmileté školy, zrušen okres Frýdlant a kraj Liberec. Frýdlant
začleněn v rámci okresu Liberec do Severočeského kraje – zavedení výuky  polytechnických předmětů ve spolupráci se závody Tatex Frýdlant,  Tiba Frýdlant, Textilana Nové Město pod Smrkem a ČSSD Frýdlant
1961 zrušení  jedenáctileté střední školy a vznik střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ), zavedení povinné devítileté školní docházky
1965 vnitřní diferenciace SVVŠ na větev humanitní a přírodovědnou
1968 školská reforma sledující posílení a prohloubení všeobecného středoškolského
vzdělání (žáci 1. ročníku se mohli rozhodnout pro tříleté  studium SVVŠ nebo čtyřleté studium gymnázia – volba dopadla jednoznačně ve prospěch čtyřletého studia)
1969 přeměna  tříleté SVVŠ na čtyřleté gymnázium – na škole zřízeno se souhlasem odboru školství SKNV konzultační středisko Pedagogické školy v Litoměřicích, které umožnilo učitelkám mateřských škol doplnění a získání kvalifikace (v rámci konzultačního střediska vyučují i  někteří profesoři gymnázia)
1970 po stránce organizační došlo k oddělení gymnázia od základní devítileté  školy
1972 sjezd absolventů a současných i bývalých profesorů při příležitosti 25. výročí trvání gymnázia – více než 400 účastníků
1976 přestěhování gymnázia do budovy v ulici Mládeže (dříve Pionýrů) čp. 884
1977 na škole zřízena 1 třída večerního studia Střední průmyslové školy strojní v Liberci, výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (Čj,  Rj, D, M, Fy a Ch) zajišťuje gymnázium
1980 zavedení nové výchovně vzdělávací soustavy, mezi povinné předměty se po několika
letech vrací ZVOP – základy výroby a odborné přípravy (včetně praktické části)
1982 návrat  provozní praxe do učebního plánu, na škole se vyučují skupiny odborných předmětů: 792500/23 Základy strojírenství, 7902500/42  Základy zemědělské výroby a 7902500/63 Základy ekonomiky a organizace
1986 skupina odborných předmětů se rozšířila o obor  7902500/28 Technická  chemie
1987 40. výročí existence školy
1989 po  pádu komunistického režimu dochází k výrazným změnám v zaměření a osnovách školy – je postupně ukončena výuka odborných předmětů
1992 objekt školy se rozšiřuje o budovu B, bývalé veterinární středisko (původně
věznice), které bylo stavebně upraveno pro potřeby školy
1996 přijati žáci do primy a sekundy osmiletého studijního cyklu
září 1997 oslava 50. výročí trvání Gymnázia Frýdlant
1998 první absolventi šestiletého studia
1999 ukončení čtyřletého studia
2001 ukončení šestiletého studia
1.
4. 2001
změna zřizovatele –  dříve: MŠMT,  nyní: ČR Liberecký kraj 
15.9.2007  oslava 60. výročí trvání Gymnázia Frýdlant