Přijímací řízení

Přijímací řízení do kvinty osmiletého oboru vzdělávání 2024 (pro školní rok 2024/2025)

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO KVINTY OSMILETÉHO studia PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 

Doplnění uvolněných míst

Obor 79–41–K/81 Gymnázium, doplnění volných míst, pro žáky z devátých tříd

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku (žáci 9. tříd) nebo ti, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Jedná se o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81, proto se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků středních škol podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a přihlášku ke studiu – žádost o přijetí do vyššího ročníku nelze podat přes systém DIPSY!

Počet přijímaných žáků: předpokládaný počet je 6 žáků.

Žádost o přijetí  = přihlášky společně s výsledky z 1. kola JPZ doručit do školy nejpozději do 24. května 2024.

Potvrzení lékaře na přihlášce škola nevyžaduje.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají dle paragrafu 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 4. června 2024 od 8.00 do 10.00 hodin v kanceláři ředitelství školy.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeni vyvěšením na webu školy a na veřejně přístupném místě na vývěsce školy v úterý 4. června 2024 ve 12 hod.

Kritéria pro přijímání uchazečů a stanovení jejich pořadí v přijímacím řízení:

Do počtu volných míst budou přijati žáci, kteří vykonali jednotnou přijímací zkoušku se ziskem alespoň 35 % bodů; v jednotlivých testech musí dosáhnout alespoň 10 bodů. Pro uchazeče, kteří dle platných předpisů nekonali JPZ z českého jazyka je nutným předpokladem přijetí úspěšné vykonání rozhovoru, kterým bude ověřena schopnost studovat v českém jazyce, které budou probíhat ve čtvrtek 30. května 2024 od 8 hod. v budově školy.

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů pro přijetí:

 1. počet bodů v testech jednotné přijímací zkoušky + počet bodů za prospěch v předchozím vzdělávání

Za průměrný prospěch na základní škole lze připočítat max. 20 bodů. Počítá se průměrný prospěch za každé klasifikační období (druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. Podkladem pro udělení bodů budou známky vypsané na přihlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní školou.

Počet bodů za průměrný prospěch v předchozím vzdělávání (max. 20 bodů):

Za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy: 

o 1,00 – 1,10                   10 bodů

o 1,11 – 1,20                     7 bodů

o 1,21 – 1,30                     5 bodů

o 1,31 – 1,40                     4 body

o 1,41 – 1,50                     3 body

o 1,51 – 1,60                     2 body

o 1,61 – 1,70                       1 bod

o 1,71 a více                      0 bodů

Podkladem pro udělení bodů budou známky vypsané na přihlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní školou. Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Uchazeč, který se vzdělával v zahraničí a nemá vysvědčení ze ZŠ, předloží úředně přeložené a ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků. Výsledky vzdělávání pak budou posouzeny individuálně v souladu s vyhlášenými kritérii, maximálně do výše 20 bodů.

Do výsledného pořadí uchazečů hodnocených na základě všech kritérií se uchazeč, který nekoná v rámci jednotné zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury (podle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění), zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, určuje:

 1. Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
 2. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 3. Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Další kritéria pro stanovení pořadí uchazečů uchazečů při rovnosti bodů:

 1. výsledky testu z matematiky z jpz
 2. výsledky testu z českého jazyka z jpz
 3. průměrný prospěch z matematiky za hodnocené období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
 4. průměrný prospěch z českého jazyka za hodnocené období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
 5. průměrný prospěch z anglického jazyka za hodnocené období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
 6. los

 

Kritéria pro přijímání uchazečů z devátých tříd na doplnění uvolněných míst v osmiletém studiu od 1. 9. 2024

 

 • Platné právní předpisy, dokumenty a další materiály k podávání přihlášek a přijímacímu řízení jsou k dispozici na webu MŠMT
 • Prezentace DOD 24

Přijímací řízení do primy osmiletého oboru vzdělávání 2024 (pro školní rok 2024/2025)

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium,  pro žáky z pátých tříd

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Termín pro odevzdání přihlášky: 1 . – 20. února 2024

Datum konání 1. kola přijímacích zkoušek pro uchazeče z pátých tříd:

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Kritéria přijímacích zkoušek do primy pro školní rok 2024/2025

Další informace k podávání přihlášek a přijímacímu řízení mohou uchazeči a jejich zákonní zástupci získat na Dnu otevřených dveří nebo na webových stránkách:

Informační web k přijímacím zkouškám

edulk

cermat

 

Přijímací řízení do kvinty osmiletého oboru vzdělávání 2024 (pro školní rok 2024/2025)

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium,  pro žáky z devátých tříd

Doplnění uvolněných míst

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku (žáci 9. tříd) nebo ti, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Jedná se o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81, proto se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků středních škol podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Počet přijímaných žáků: předpokládaný počet je 5 – 8 žáků.

Potvrzení lékaře na přihlášce škola nevyžaduje.

Kritéria  a podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z devátých tříd na uvolněná místa budou vyhlášeny po vyhlášení výsledků 1. kola JPZ v květnu 2024.

 

Den otevřených dveří

Ve středu 24. ledna 2024 od 15:00 se uskuteční Den otevřených dveří GF. 

 

Bezplatný přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. tříd

se uskuteční 20. března, 27. března, 3. dubna a 10. dubna 2024 vždy od 15:00 hodin v budově gymnázia. Vždy 1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka.

 

Úniková hra

pro zájemce o studium je připravena úniková hra. Hra je určena pro skupinky uchazečů, nejlépe třídy. Absolvování hry je podmíněno předchozí domluvou termínu v kanceláři školy.

 

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.