Přijímací řízení

Přijímací řízení do primy osmiletého oboru vzdělávání 

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium,  pro žáky z pátých tříd

Důležité:

 1. Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT do 1. 3. 2023 (formulář na cz www.gymfry.net; nebo na cermat.cz , který lze využít i k elektronickému vyplnění). Přihlášku lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou tak, aby byla fyzicky přítomna ve škole ke dni 1. 3. 2023. 
 2. Na jeden formulář se uvádějí obě školy.
 3. Prospěch na přihlášce potvrzuje základní š
 4. Uchazeči se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, zrakové nebo sluchové či jiné zdravotní znevýhodnění) přiloží k přihlášce označení/klasifikaci poruchy, aby mohly být uzpůsobeny podmínky přijímací zkoušky. Klasifikaci poruchy vydá pedagogicko-psychologická poradna (nebo lékař, v jehož péči uchazeč je, a to v případě, že dojde ke změně zdravotního stavu po odevzdání přihlášky).

Přijímací řízení

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcím právním předpisem vyhláškou MŠMT 353/2016 o přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Par. 60 pís. a odst. 6 svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (na zveřejněném seznamu přijatých uchazečů bude datum zveřejnění a datum, do kdy lze odevzdat zápisový lístek); lze tak učinit i poštou, rozhoduje datum podání na poštovní úřad
 2. Par. 60 pís. a odst. 7 zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání; pro zpět vzetí zápisového lístku musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče předložit rozhodnutí o přijetí na základě odvolání
 3. Par. 60 odst. 19 proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání se podává u ředitele školy, kde žák konal přijímací zkoušky

Datum konání 1. kola přijímacích zkoušek pro uchazeče z pátých tříd:

 1. termín: 17. dubna 2023
 2. termín: 18. dubna 2023

Náhradní zkoušky pro první termín prvního kola – 10. 5. 2023.

Náhradní zkoušky pro druhý termín prvního kola – 11. 5. 2023.

Podrobnosti v souboru kritéria pro přijímání žáků z 5. tříd pro školní tok 2023/2024

 

Přijímací řízení na uvolněná místa do pátého ročníku osmiletého oboru vzdělávání 

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium, doplnění volných míst, pro žáky z devátých tříd

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku (žáci 9. tříd) nebo ti, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Jedná se o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81, proto se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků středních škol podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Počet přijímaných žáků: předpokládaný počet je 4 – 5 žáků.

Přihlášky společně s výsledky z 1. kola JPZ (pokud jej uchazeč absolvoval) doručit do školy nejpozději do 18. května 2023, poštou nebo ji zákonný zástupce uchazeče odevzdá v kanceláři školy.

Potvrzení lékaře na přihlášce škola nevyžaduje.

Přihlášky jsou ke stažení na www.gymfry.net, www.gymfry.edulk, www.cermat.cz

Termín konání testu školní přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů pro uchazeče bez výsledků JPZ z prvního kola, splňujících požadovaná kritéria (viz. níže):
 ve čtvrtek 25. května 2023, v 8. 15 hod. v budově Gymnázia Frýdlant, Mládeže 884, Frýdlant

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeni vyvěšením na webu školy a na veřejně přístupném místě na vývěsce školy v pátek 26. května 2023 ve 12 hod.

Kritéria pro přijímání uchazečů a stanovení jejich pořadí v přijímacím řízení:

 1. Bez přijímací zkoušky budou do počtu volných míst přijati žáci, kteří vykonali jednotnou přijímací zkoušku na jiné střední škole se ziskem alespoň 35 % bodů; v jednotlivých testech musí dosáhnout alespoň 10 bodů.
 2. Ostatní uchazeči konají zkoušku formou testu z obecných studijních předpokladů. V testu musí získat minimálně 35 %.
 3. Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů pro přijetí:
 4. počet bodů v testech jednotné přijímací zkoušky + počet bodů za prospěch v předchozím vzdělávání
 5. počet bodů získaných v testu ze všeobecných studijních předpokladů + počet bodů za prospěch v předchozím vzdělávání

Podrobnosti v souboru kritéria pro přijímání žáků z 9. tříd pro školní tok 2023/2024

 

Opatření obecné povahy vydané MŠMT k přijímání cizinců v v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do primy

Seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání s maturitní zkouškou střední školy zveřejní do 2 pracovních dnů ode dne zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky.
Střední školy zřizované Libereckým krajem zveřejní výsledky nejdříve dne 28. dubna 2023. Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů obsahuje:

 • výsledky prvního a posledního uchazeče v anonymizované podobě,
 • seznam uchazečů pod registračním číslem (včetně výsledku řízení),
 • datum zveřejnění,
 • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona.

Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na dobu alespoň 15 dnů, a to na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za oznámená (přijatým uchazečům žádné rozhodnutí poštou nedorazí!!!!).

 

Prodloužená úřední doba pro odevzdání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu lze osobně odevzdat v kanceláři školy nejpozději do 1. března 2023 a to v úředních hodinách:

Po – Čt , vždy 7.15 – 15.00 hod.

Pá 7.15 – 13.30 hod.

A v posledních dnech v prodloužené době:

Po 27. 2.  od 7.15 do 16.00 hod.

Út 28. 2. od 7.15 do 16.00 hod.

St 1. 3. od 7. 15 do 16.00 hod

 

Den otevřených dveří

Ve středu 25. ledna 2023 od 15:00 se uskuteční Den otevřených dveří GF. 

 

Kritéria pro přijímací řízení

Přijímací řízení prima – kritéria 2023_2024

Přijímací řízení kvinta– kritéria 2023_2024

 

Specifikace požadavků k JPZ

Na webových stránkách MŠMT jsou zveřejněny upravené požadavky na jednotnou přijímací zkoušku z oblastí český jazyk a literatura a matematika a její aplikace pro přijímací řízení v roce 2022.

ČESKÝ JAZYK PŘEHLED ZMĚN

ČESKÝ JAZYK 

MATEMATIKA PŘEHLED ZMĚN

MATEMATIKA

 

Přihláška ke studiu do primy

Obor studia: 79-41-K/81 gymnázium

Nevyžadujeme potvrzení přihlášky lékařem

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT  do 1. března 2023, přihlášku lze přinést osobně, nebo zaslat poštou tak, aby byla fyzicky přítomna ve škole ke dni 1. 3. 2023.

 

Bezplatný přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. tříd

se uskuteční 22. března, 29. března, 5. dubna a 12. dubna 2023 vždy od 15:00 hodin v budově gymnázia. Vždy 1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka.

 

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

První kolo

 1. termín: 17. dubna 2023
 2. termín: 18. dubna 2023

náhradní termíny pro 1. kolo: 10. a 11. května 2023.

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

 

Přijímací řízení pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta dle počtu volných míst (cca 5 míst).

Přihlášky do 18. 5. 2023

Školní test z OSP 25. 5. 2023

Vyhlášení výsledků 26. 5. 2023

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu pdf

Přihláška ke studiu xlsx

Náležitosti odvolání

Zápisový lístek

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.