Přijímací řízení

Přijímací řízení na uvolněná místa do osmiletého oboru vzdělávání 

Výsledky přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd

 

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium, doplnění volných míst, pro žáky z devátých tříd

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku (žáci 9. tříd) nebo ti, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Jedná se o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81, proto se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků středních škol podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Počet přijímaných žáků: předpokládaný počet je 4 – 5 žáků.

Přihlášky společně s výsledky z 1. kola JPZ (pokud jej uchazeč absolvoval) doručit do školy nejpozději do 19. května 2022, poštou nebo ji zákonný zástupce uchazeče odevzdá v kanceláři školy,

Potvrzení lékaře na přihlášce škola nevyžaduje.

Přihlášky jsou ke stažení na www.gymfry.net, www.gymfry.edulk, www.cermat.cz

Termín konání testu z obecných studijních předpokladů: v pátek 20. května 2022, v 8. 15 hod. v budově Gymnázia Frýdlant, Mládeže 884, Frýdlant

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeni vyvěšením na webu školy a na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy v pátek 20. května 2022 ve 13 hod.

Přijímací řízení:

 1. Bez přijímací zkoušky budou do počtu volných míst přijati žáci, kteří vykonali jednotnou přijímací zkoušku na jiné střední škole se ziskem alespoň 35 bodů, tedy 35 %; v jednotlivých testech musí dosáhnout alespoň 10 bodů.
 2. Ostatní uchazeči konají zkoušku formou testu z obecných studijních předpokladů. V testu musí získat minimálně 35 %.
 3. Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů pro přijetí:
 4. počet bodů v testech jednotné přijímací zkoušky + počet bodů za prospěch v předchozím vzdělávání
 5. počet bodů získaných v testu ze všeobecných studijních předpokladů + počet bodů za prospěch v předchozím vzdělávání

Za průměrný prospěch na základní škole lze připočítat max. 20 bodů. Počítá se průměrný prospěch za každé klasifikační období (druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku). Podkladem pro udělení bodů budou známky vypsané na přihlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní školou.

Podrobnosti v souboru kritéria pro přijímání žáků z 9. tříd pro školní tok 2022/2023

 

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání s maturitní zkouškou střední školy zveřejní do 2 pracovních dnů ode dne zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky.
Střední školy zřizované Libereckým krajem zveřejní výsledky dne 29. dubna 2022 od 10:00 hod. Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů obsahuje:

 • výsledky prvního a posledního uchazeče v anonymizované podobě,
 • seznam uchazečů pod registračním číslem (včetně výsledku řízení),
 • datum zveřejnění,
 • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona.

Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na dobu alespoň 15 dnů, a to na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za oznámená (přijatým uchazečům žádné rozhodnutí poštou nedorazí!!!!).

Prodloužená úřední doba pro odevzdání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu lze osobně odevzdat v kanceláři školy nejpozději do 1. března 2022 a to v úředních hodinách:

Po 21. 2.  od 7.15 do 15.00 hod.

Út 22. 2. od 7.15 do 15.00 hod.

St 23. 2. od 7. 15 do 15.00 hod

Čt 24. 2. od 7. 15 do 16. 00 hod.

Pá 25. 2. od 7. 15 do 13.00 hod.

Po 28. 2. od 7. 15 do 16.00 hod.

Út  1. 3. od 7. 15 do 16. hod.

 

Den otevřených dveří

Ve středu 26. ledna 2022 od 15:00 se uskuteční Den otevřených dveří GF

 

Kritéria pro přijímací řízení

Přijímací řízení prima – kritéria 2022_2023

Přijímací řízení kvinta– kritéria 2022_2023

 

Specifikace požadavků k JPZ

Na webových stránkách MŠMT jsou zveřejněny upravené požadavky na jednotnou přijímací zkoušku z oblastí český jazyk a literatura a matematika a její aplikace pro přijímací řízení v roce 2022.

ČESKÝ JAZYK PŘEHLED ZMĚN

ČESKÝ JAZYK 

MATEMATIKA PŘEHLED ZMĚN

MATEMATIKA

 

Přihláška ke studiu

Obor studia: 79-41-K/81 gymnázium

Nevyžadujeme potvrzení přihlášky lékařem

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT  do 1. března 2022, přihlášku lze přinést osobně, nebo zaslat poštou tak, aby byla fyzicky přítomna ve škole ke dni 1. 3. 2022.

 

Bezplatný přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. tříd

se uskuteční 23. března, 30. března, 6. dubna a 13. dubna 2022 vždy od 15:00 hodin v budově gymnázia. Vždy 1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka.

 

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

První kolo

 1. termín: 19. dubna 2022
 2. termín: 20. dubna 2022

náhradní termíny pro 1. kolo: 10. a 11. května 2022.

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta dle počtu volných míst (cca 5 míst).

Informace budou průběžně doplňovány.

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu pdf

Přihláška ke studiu xlsx

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022

Náležitosti odvolání

Zápisový lístek

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.