Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení z 5. tříd ZŠ

Tabulka výsledků: Výsledky PZ 5tr.

Mimořádná opatření

Podle mimořádného opatření MZDR Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN je povinností každého uchazeče o studium na střední škole dostavit se k přijímacím zkouškám s negativním potvrzením o provedeném AG testu na COVID-19, který nebude starší 7 dnů. Testy má povinnost žákům udělat kmenová základní škola, která vystaví i potvrzení o jejich výsledku.

Potvrzení o negativním testu bude vyžadování při vstupu do budovy gymnázia. Potvrzení o negativním testu na COVID-19 provedeným na kmenové ZŠ lze podle nahradit potvrzením ošetřujícího lékaře o prodělání nemoci COVID-19, od kterého neuplynulo více než 90 dnů, nebo platným potvrzením o negativním AG nebo PCR testování vydaným poskytovatele zdravotních služeb, nebo platným certifikátem o ukončeném očkování, v případě, že od poslední dávky očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Pro připuštění ke zkouškám (vpuštění do budovy) nesmí dále uchazeč vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro pohyb v budově jsou i nadále platná nařízení týkající se zakrytí dýchacích cest a dodržování všech epidemiologických a hygienických nařízení.

Z důvodů kontroly potvrzení o negativních testech a nutné procedury při vstupu do budovy počítejte s časovou prodlevou před zahájením zkoušek, a dostavte se na přijímací zkoušky s náležitým předstihem.

Přílohy: mimořádné opatření MZDR, seznam příznaků COVID-19

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

Přijímací řízení ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích

  •  Zápisový lístek uchazečům o víceletá gymnázia může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
  •  Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
  •  Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.
  •  První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021.
  •  Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Úřední hodiny pro odevzdávání přihlášek ke studiu jsou v týdnu od 22. do 26. února prodlouženy a přihlášky mohou zákonní zástupci uchazečů odevzdávat osobně v kanceláři školy ve dnech od pondělí 22. 2. do čtvrtka 25. 2. 2021 od 7.30 hod. do 16.00 hod., v pátek 26. 2. 202 od 7. 30 hod. do 14.30 hod.. Přihlášky je také možno podávat poštou. Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2021.

Proces přijímacího řízení pro studenty z 5. i 9. tříd je popsán v Manuálu k přijímacímu řízení.

Během konání přijímacích zkoušek je nutné se řídit bezpečnostními pokyny, které dostanou uchazeči jako přílohu pozvánky ke zkouškám, nebo jsou k přečtení na webu školy, kde najdete také ke stažení formulář pro čestné prohlášení.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z 5. tříd naleznete zde.

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

OMLUVY – NÁHRADNÍ TERMÍN

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta.

  • Termíny přijímacích zkoušek 2021 budou doplněny

Úřední hodiny pro odevzdávání přihlášek ke studiu jsou v týdnu od 22. do 26. února prodlouženy a přihlášky mohou zákonní zástupci uchazečů odevzdávat osobně v kanceláři školy ve dnech od pondělí 22. 2. do čtvrtka 25. 2. 2021 od 7.30 hod. do 16.00 hod., v pátek 26. 2. 202 od 7. 30 hod. do 14.30 hod.. Přihlášky je také možno podávat poštou. Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2021.

Proces přijímacího řízení pro studenty z 5. i 9. tříd je popsán v Manuálu k přijímacímu řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd naleznete zde.

Otevírá se:

  • 1 třída v oboru Gymnázium (osmileté) 7941K/81 – 30 žák
  • doplnění volných míst ve třídě KVINTA uchazeči z 9. třídy (5 – 7 volných míst)

Obsah zkoušek: státní testy z matematiky a českého jazyka. Bližší informace o testech na www.cermat.cz.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.