Metodik prevence

Metodik prevence na GF: Mgr. Renáta Flecknová

Kontakt: renata.flecknova[at]gymfry.cz

Metodické a koordinační činnosti

 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších forem rizikového chování
 • spolupráce s výchovnou poradkyní – šetření a vyhodnocení rizikového chování žáků
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků (cizinců); prioritou je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování a s odbornými pracovišti působícími v této oblasti
 • vedení písemných záznamů (lze i v elektronické podobě) umožňujících doložit obsah činnosti metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování

Poradenská činnost

 • poskytování poradenských služeb žákům nebo jejich zákonným zástupcům s rizikem nebo projevy rizikového chování
 • spolupráce s třídními učiteli a dalšími vyučujícími gymnázia při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování

Vyhláška č. 147/2011 Sb. (o vzdělávání žáků se spec. potřebami)
Vyhláška č. 116/2011 Sb. (o poradenských službách na škole)